Gastrolabs
Mag-Tarm-
Lexikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

GASTROLAB´s Mag-Tarm-Lexikon

Our Webcam showing the Water Tower of Vasa, Finland
Tillbaka till hemsidan

Gastrolabs Mag-Tarm-Lexikon

A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Gastrtolabs Mag-Tarm-Lexikon
Gastrolabs Hemsida

Aaron´s symtom Palpation av McBurney´s område orsakar smärta uppe i epigastriet hos en patient med akut appendicit.

AA (Abbr) Anonyma alkoholister

AAA (Abbr) Abdominal Aortic Aneurysm, dvs en patologisk utvidgning av bukaortan

AASLD (Abbr) American Association for the Study of Liver Diseases

Ab- (pre) Ej, bort ifrån. T.ex. abnormal, ej normal.

Abakteriell Fri från bakterier, ej orsakad av bakterier.

Abdomen (lat) Bukhåla, buk, området mellan brösten och höfterna. Buken innehåller mattarmkanalen, dvs magsäcken, tunntarmen, tjocktarmen, levern, gallblåsan och gallvägarna, bukspottskörteln och mjälten.

Abdominellt migrän En sjukdom hos barn och unga, vars typsymtom är anfallsvis påkommande magsmärtor, illamående och uppkastningar. Patientens släktingar har ofta migrän. Sjukdomen, vars orsak är okänd, behandlas symtomatiskt, och brukar småningom lindras och försvinna med stigande ålder. I den engelskspråkiga litteraturen går sjukdomen med namnet Cyclic vomiting syndrome.

Ablation Avlägsnande, borttagande av ett organ. Termen används oftast i samband med bröstcancer.

Abnorm, abnormal Onormal, avvikande från det normala

Aboral Bortåt från munnen sett

Absorbera Suga upp, uppta (t.ex. näring i tarmen)

Absorption (lat) Uppsugning, upptagande, t.ex. näringens upptagande i magtarmkanalen. Jfr Malabsorption, en störning i näringsupptaget.

Abstinens Avhållsamhet (t.ex. från alkoholbruk, narkotiska medel, sexliv)

Abstinensbesvär Besvär som uppkommer på grund av paus med missbruk t.ex. av nikotin, alkohol eller droger

Abusus (lat) Missbruk

Acanthosis nigricans En hudåkomma, där huden speciellt på ställen där hudveck förekommer, t.ex. i armhålorna, fotbladen, nacken, handflatorna, blir förtjockad och pigmenterad. Hudåkomman är associerad med magcancer, och hudförändringarna kan finnas i flera år innan magcancern ger symtom.

Accessorisk Överlopps, övertalig, extra

Accidentell Tillfällig, oväsentlig. Används bl.a. för att beskriva ett betydelselöst bifynd.

ACE (Abbr) Angiotensin Converting Enzyme, ett enzym som förändrar angiotensin 1 till angiotensin II. Angiotensin II har en kraftig kärlsammandragande effekt, som som en följd av detta blodtryckshöjande effekt. Mediciner, som minskar ACE´s effekt har därför en blodtryckssänkande effekt och används som behandling vid hypertoni.

ACE-inhibitorer Mediciner som minskar ACE´s effekt och därmed har en blodtryckssänkande verkan. Används som behandling vid hypertoni, och har också en skyddande effekt på njurarna speciellt vid diabetes mellitys.

Acetosalicylsyra En värkmedicin av NSAID-typ (med det allmänt kända preparatnamnet Aspirin) som använts i över 100 år. Acetosalicylsyra har en smärtlindrande, febernedsättande och anti-inflammatorisk effekt. Dessutom har medicinen en förebyggande effekt mot trombos, blodpropp, och används därför allmänt vid kransartärsjukdom i hjärtat och för att förebygga cirkulationsstörningar i hjärnan. Medicinen kan orsaka magsår och blödningar i magtarmkanalen, och bör därför undvikas ifall risk för sådan sjukdom föreligger. Acetosalicylsyra kan dessutom orsaka allergiska reaktioner och förvärra astma.

Acetylcysteine En medicin (preparatnamn Mucomyst) som används för att göra slem i andningsvägarna mera lättflytande, t.ex. vid riklig slembildning i samband med luftvägsinfektioner. Medicinen används också för att skydda levern vid paracetamolförgiftning.

Acetylsalicylsyra Se Acetosalicylsyra

Acidum (Lat) Syra

ACG (Abbr) American College of Gastroenterology

Achalasia (lat) Akalasi

Achlorhydria Brist eller avsaknad av saltsyra i magsäcken.

ACMI (Abbr) American College of Medical Informatics

ACR (Abbr) American College of Radiology, en organisation för radiologer i USA. URL: www.ACR.org

af Acrel, Olof (1717 - 1806) Svensk kirurg verksam på Serafimerlasarettet i Stockholm från år 1752. Olof av Acrel anses vara den svenska kirurgins fader.

ACTH (Abbr) Adrenocorticotropt hormon, ett hormon som utsöndras av hypofysen och som stimulerar binjurarna att producera cortison.

Acutus (Lat) Plötslig

Ad- (pre) Mot, emot.

Adalimumab En ny medicin som används vid behandling av ledgångsreumatism. Adalimumab är en anti TNF-medicin (TNF= tumor necrosis factor) och hör alltså till samma nya grupp av mediciner som infliximab och etarnecept.

Adaptation Anpassning

Adaptera Anpassa

ADB (Abbr) Automatisk databehandling

ADE (Abbr) Adverse Drug Event, dvs biverkning av medicin


Adacolumn-apparatur
Adacolumn En apparat framställd av Otsuka Pharmaceuticals som används vid behandling av ulcerös colit. Adacolumn innehåller 35.000 små cellulosakulor och då blodet strömmar genom adacolumnen adsorberas aktiverade vita blodkroppar på ytan av dessa (leukocyt-aferes).

Adefovir dipivoxil En medicin som används vid behandling av virussjukdomen B-hepatit. 1 tbl per dag, 10 mg, är normaldosering. Säljs med produktnamnet Hepsera.

Adenit Inflammation i körtel

Adeno- (Pre) Körtel-. Prefix som används i sammansatta ord, t.ex. adenocarcinom = cancer som utgått f/rån körtel.

Adenom Godartad tumör utgående från körtel. Godartade popyper i magtarmkanalen, speciellt i tjocktarmen, är ofta adenom.

ADH (Abbr) Antidiuretiskt hormon, ett hormon som utsöndras från hypofysen och som minskar urinproduktionen. Bland andra fysiologiska effekter kan nämnas att ADH stimulerar tarmperistaltiken.

Adherens Sammanväxning, t.ex. efter operation i bukhålan

Adipo- (Pre) Fett-

ADL (Abbr) Allmänna dagliga livsfunktioner

Adolescens Ungdomsåldern, tiden mellan puberteten och vuxen ålder

ADP (Abbr) Adenosine diphosphate

Adjuvans el. adjuvant behandling, behandling med cellgifter före eller efter en tumöroperation för att förbättra resultatet.

Adverse effect (Eng) Biverkan, skadlig verkan av medicin

Aer- (Pre) Luft-, t.ex. aerofagi, sväljande av luft

Aeroba bakterier Bakterier som behöver tillgång till syre för att leva och föröka sig. Motsats Anaeroba bakterier.

Aerofagi Sväljande av luft.

Aerophagia (lat) Sväljande av luft. Ett ökad mängd svald luft ger upphov till rapningar och luftbesvär.

Aerosol Behållare eller (läkemedels-)förpackning, från vilken innehållet finfördelat pressas ut med lufttryck. Spray.

Aesculapius Läkekonstens gud i det antika Grekland.

AF (Abbr) Antisekretorisk Faktor, ett äggviteämne som skyddar mot inflammation i tarmen och diarre. AF finns i modersmjölk och skyddar därmed det nyfödda barnet mot diarresjukdomar. Vissa specialframställda sädesprodukter stimulerar produktionen av AF hos djur och människa, vilket kan ha en betydelse vid behandling av magtarmsjukdomar.

Afagi Oförmåga att svälja

Afasi

Oförmåga att tala, förlust av talförmågan

Afebril Feberfri, utan feber

Afferent Tillförande. Motsats efferent, bortförande.

Afferent loop syndrome En partiell obstruktion i den tillförande tarmslingan hos en patient som genomgått en partiell resektion av magsäcken. Den tillförande slingan blir utspänd och syndromet orsakar magsmärtor, illamående och uppkastningar.

AFGE (Abbr) African Federation of Gastroenterology

Aflatoxiner Giftiga ämnen som kan produceras av svampar i vissa födoämnen, som lagrats olämplig, t.ex. jordnötter eller säd. Intag av aflatoxiner kan orsaka levercancer.

AFP (Abbr) Alfa-FetoProtein. Ett protein som normalt bildas i fosterstadiet och som normalt inte hittas hos vuxna friska människor. En hög halt av AFP i blodet är ett typiskt fynd vid primär levercancer.


Aftor typiska för Crohn´s sjukdom
Afta Ett litet sår, ulcus, i slemhinnan. Aftor hittas ofta i munnen och har då en oklar etiologi. Aftor i tjocktarmen och ändtarmen är ett typiskt fynd vid Crohn´s sjukdom.

Aftös Adj. Se Afta.

Aftös stomatit, återkommande (RAS, Recidiverande Aftös Stomatit) Ett vanligt tillstånd där det uppstår sårbildningar i munnens slemhinna, som sedan läks inom ett par veckor. Symtomen kan vara besvärande och inverka på patientens ätande. Orsaken till denna sjukdom är okänd, behandlingen är symtomatisk. Liknande förändringar kan ses vid Crohns sjukdom.

AGA (Abbr) American Gastroenterological Association

Agenes En medfödd avsaknad av ett organ eller en del av ett organ. Synonom: aplasi

AGML (Abbr) Acute Gastric Mucosa Lesion, en akut slemhinneskada i magsäcken.

Agonal "utkämpande dödskamp", nästan döende, just innan dödsögonblicket

Agoni Dödskamp, t.ex. in agone, i dödskamp

Agranulocytos Drastisk minskning eller totalt försvinnande av en typ av vita blodkroppar i blodet, granulocyter. Agranulocytos kan uppträda som en allvarlig biverkan av vissa läkemedel.

Ageusia Avsaknad av smakfunktion i tungan, vilket gör att patienten inte kan skilja på sött, salt, bittert och surt. Aqeusia kan vara total, partiell eller specifik (= avsaknad av förmåga att känna smaken på vissa specifika ämnen). Ageusia kan orsakas av neurologiska och hormonella sjukdomar, sjukdomar i tungan, vitaminbrist och tobaksrökning, bl.a.

AIDS (Abbr) Acquired Immune Deficiency Syndrome


En kraftig utvidgad matstrupe hos en patient med akalasi
Akalasi (Achalasia cardiae) är en störning i matstrupens och övre magmunnens motorik. Något förenklat kan man säga, att övre magmunnen - som ligger på gränsen mellan matstrupen och magsäcken - saknar förmåga att slappna av. Den är hela tiden sammandragen, och hindrar därmed födan från att obehindrat passera från matstrupen till magsäcken. Reslultat av forskning gjord i Malmö i Sverige och Liverpool i England publiserade av Ellis och Olsen antyder, att ett nytt fall av denna sjukdom förekommer i en befolkning på 100.000. I USA har man uppskattat, att antalet fall per 100.000 innevånare är 0.6. Sjukdomen är lika vanlig hos kvinnor och män. Symtomen debuterar oftast först I högre ålder, endast under 5% av patienterna får symtom i en ålder under 10 år. Det finns rapporter om sjukdomen förekommit hos tvillingar och syskon, vilket antyder en genetisk bakgrund. Typsymtomet är sväljningssvårigheter (dysfagi), som småningom blir så svåra att patienten magrar. Diagnosen fås lätt med en röntgenundersökning av matstrupen. Det går att lindra symtomen med medicin, och magmunnen kan utvidgas i samband med gastroskopi (så kallad endoskopisk dilatering). Kirurgisk behandling i form av myotomi (de muskelfibrer som orsakar förträngningen vid övre magmunnen skärs av) ger ofta ett bestående resultat.

Akatisia Medicinbiverkan, som kännetecknas av ångestfylldhet och oförmåga att sitta stilla. Metoklopramid, en allmänt använd medicin mot illamående, kan orsaka akatisi.

Aklorhydri Brist på saltsyra i magsäcken. Den vanligaste orsaken är en kronisk atrofisk gastrit (magkatarr) som gör att magsäckens slemhinna inte förmår producera saltsyra.

Akrylamid Ett cancerframkallande ämne. Rökare har en ökad mängd akrylamid i blodet. Vissa kolhydratrika livsmedel, som upphettas över 100 grader C vid tillagningen kan innehålla akrylamid i en mängd som kan tänkas vara skadlig för människan. Sådana födoämnen är t.ex. friterade livsmedel, chips och franska potatis.

Aktivt kol användes för att lindra symtom vid magtarminfektioner. Medicinen absorberar toxiner (giftiga ämnen) i tarminnehållet.

Akupressur En metod att genom tryck eller lokal massage lindra symtom, t.ex. illamående eller huvudvärk. Verkningsmekanismen kan tänkas vara samma som vid akupunktur.

Akupunktur En metod att mildra symtom, t.ex. huvudvärk eller illamående, genom att sticka in nålar i eller genom huden.

Akut Plötsligt uppkommande, motsats till kronisk

Akut abdomen Plötsligt påkommande buksmärtor, vilka kan bero på en akut svår sjukdom I buken, och förutsätter snabb diagnostik och snabba vårdåtgärder. Termen "Akut buk" används också om detta tillstånd, som kan bero på appendicit, brustet magsår, gallblåseinflammation, akut passagehinder i tarmen eller akut pancreatit.

Akut hepatit Akut leverinflammation, oftast orsakad av virus (hepatit A, B eller C-virus) men kan också orsakas av läkemedel och alkohol.

Akut buk Se Akut abdomen

Akyli Brist på vätska eller saft, t.ex. brist på magsaft.

Alagille´s syndrom En sällsynt sjukdom hos nyfödda som karakteriseras av att gallvägarna försvinner eller blir väldigt tunna, vilket leder till att gallan inte kan utsöndras. Nyfödda med Alagille´s syndrom har också ofta förändringar i hjärtat, ryggrad och ögon, samt skador på nervsystemet.

Alaktasi En oftast medfödd brist på laktas, ett enzym som behövs för att mjölksocker skall kunna spjälkas och absorberas i tunntarmen. Alaktasi orsakar därför laktosintolerans.

ALAT (Abbr) Alanine transferase, ett leverenzym. Förhöjda värden av ALAT ses vid många leversjukdomar, speciellt sådana som affekterar levercellerna, parenkymet. Till skillnad från ASAT stiger ALAT inte vid sjukdomar utanför levern, t.ex. muskelsjukdomar.

Albicans Vit, t.ex Candida albicans, jästsvamp (som är vit)

Albus Vit


Skada på matstrupen orsakad av alendronate
Alendronate En medicin, som inverkar på skelettets kalkmetabolism och som därför används vid behandling av benskörhet. Aldendronate hör till en grupp av mediciner med namnet bifosfanater.Medicinen skall tas på tom mage (annars minskas medicinens absorption från magtarmkanalen avsevärt, och patienten får inte lägga sig ner efter intag av medicinen, detta för att hindra att en del av medicinen lämnar i matstrupen, där den kan orsaka avsevärd irritation. Medicinen doseras numera ofta en gång i veckan, vilket gör att risken för skador på matstrupen avsevärt minskar. Preparatnamn Fosamax.

ALF (Abbr) Acute liver failure, dvs en akut leversvikt

Alfa Det grekiska alfabetets första bokstav, a.

Alfafetoprotein AFP (Alfa-1-fetoprotein), ett protein som normalt bildas i fosterstadiet och som normalt inte hittas hos vuxna friska människor. En hög halt av AFP i blodet är ett typiskt fynd vid primär levercancer.

-algi(a) (Suf) Smärta. T.ex. xiphoidalgi, smärta vid det svärdformade utskottet.

Alimentär (Adj) Avseende föda.

Alkoholhepatit En leverinflammation orsakad av (riklig) alkoholkonsumption. Av alkoholmissbrukare drabbas mellan 10 och 35% av denna sjukdom, som kan vara allt från lindrig till livshotande. Patienter som drabbats av en alkoholhepatit får ofta sedan leverkirros.

Alkoholleverskada Skada på levern orsakat av alkoholbruk. En regelbunden användning av 20 g alkohol per dag (kvinnor) eller 40 g alkohol per dag (män) kan ge leverskada. Den lindrigaste formen är fettlever, men ett långvarigt bruk kan leda till levercirros, som ofta föregås av alkoholhepatit.

Allo- (Pre) Olik, annan

Allogen Ett adjektiv som används för att ange att en transplanterad vävnad (t.ex benmärg) tagits från en annan individ.

Allopurinol En medicin som används för att minska halten av urinsyra i blodet, bl.a. vid gikt.

Alosetron En ny medicin utvecklad och marknadsförd av GlaxoWelcome avsedd för kvinnor med c/olon irritabilebesvär med inslag av diarre. Preparatnamn i USA Lotronex.

Alternativ behandling En typ av behandling, som inte har uppfattats ha effekt av den konventionella läkarvetenskapen, och som används som ett alternativ till den normala behandlingen. Behandling med olika örtpreparat, t.ex. mistel, är exempel på alternativ behandling.

Alvarado poängsystem Ett diagnostiskt hjälpmedel vid diagnostiken av akut appendicit. Symtom och fynd (lokaliserad ömhet nertill till höger i buken, leukocytos, förändrad smärtlokalisation, feber, illamående och uppkastningar, illamående bl.a.) poängsätts. Med detta system kan andelen obehövliga blindtarmsoperationer minskas.

AMAGE (Abbr) African and Middle Eastern Association of Gastroenterology

Amalgam En metalllegering som använd vid plombering av tänder. Innehåller kvicksilver, kppar, tenn och silver.

Amfotericin B En medicin som används vid behandling av svampinfektioner.

Amikacin Ett antibiotikum som tillhör gruppen av aminoglycosider, och som används vid behandling av svåra infektioner på sjukhus.

Amoxycillin Ett antibiotikum av penicillintyp, som allmänt används vid behandling av infektioner, t.ex. luftvägsinfektioner och urinvägsinfektioner. Amoxycillin används i kombination med en protonpumpinhibitor och ett annat antibiotikum, oftast metronidazol, för att bota en Helicobacter pylori-infektion.

Ampull Små glaskärl som används för att förvara medicin.

Ampulla En utvidgning av ett hålformigt organ, t.ex. ampulla recti, den vidgade slutdelen av ändtarmen.

Amyloidos En grupp av flera olika sjukdomar där det gemensamma draget är inlagring av ett onormalt protein, amyloid, I ett eller flera organ. Amyloidos kan vara primär (då ofta hereditär) eller sekundär oftast som följd av en kronisk inflammatorisk sjukdom, som t.ex. tuberculos eller Crohn´s sjukdom.

Anabol Vävnads-, muskeluppbyggande

Anabola steroider Hormoner besläktade med testosteron med en anabol muskeluppbyggande effekt, vilket är orsaken till att denna typ av medicin använts som dopingmedel.

Anaemia (lat) Anemi, dvs lågt hemoglobinvärde.

Anaemia perniciosa Perniciös anemi, en anemi som beror på brist på intrinsic factor (som produceras I magsäcken, produktionen minskar vid atrofisk gastrit) vilken orsakar oförmåga att absorbera B12-vitamin. Anemin vid denna sjukdom är makrocytär, de röda blodkropparna blir större än normalt. Behandlas framgångsrikt med B12-vitamin-injektioner.

Anaemia posthaemorrhagica Anemi orsakad av blödning

Anaemia sideropenica Anemi beroende på järnbrist

Anal (Adj) Rörande anus, ändtarmsöppningen

Analatresi (Anus imperforatum) En medfödd missbildning, där ändtarmsöppningen är sluten vid födseln. Missbildningen är något vanligare hos pojkar, och förekomsten är omkring 35 per 100.000 födslar. Orsaken är okänt, men missbildningen kan förekomma i samband med andra medfödda missbildningar. Diagnosen görs genast efter förlossningen, ifall diagnosen missas får det nyfödda barnet tarmvred och blir allvarligt sjukt. Behandlingen är kirurgisk.

Analfissur En bristning i ändtarmsöppningens slemhinna, som ofta orsakar påtaglig smärta i analområdet och blödning.

Analgeticum Smärtlindrande medicin, t.ex. acetosalicylsyra

Analinkontinens Oförmåga att kontrollera uttömning av avföring eller gas via ändtarmsöppningen. Skada vid en svår förlossning kan orsaka analinkontinens, som också kan bero på skada som uppstått vid operation i analområdet. En nervsjukdom eller ryggsjukdom (t.ex. spinal stenos) som stör nervfunktionen kan ge analinkontinens. Mediciner som loperamid kan prövas, ibland är kirurgisk behandling nödvändig.

Anamnes Patientens egen redogörelse för sjukdomens uppkomst och förlopp. Tagande av anamnes är sannolikt den viktigaste medicinska undersökningen.

Anaplastisk (Adj) Ett ord som beskriver celler i en högmalign tumör, där cellerna inte mera påminner mycket om de celler varifrån tumören utgått, och där cellerna snabbt delar sig. En anaplastisk tumör är därmed snabbt växande och "mera malign" än en tumör, där cellerna inte är anaplastiska.

Anastomos Konstgjord öppning mellan två organ, t.ex. mellan magsäcken och tunntarmen (se gastroenteroanastomos, eller mellan två delar av tjocktarmen, åstadkommen på kirurgisk väg.

Anekdotisk rapport En fallbeskrivning omfattande endast en eller ett fåtal patienter, där en given behandling verkar ha haft en god (eller dålig) effekt, men där man inte kan dra några allmänna slutsatser beträffande behanlingens värde på grund av det ringa antalet behandlade patienter. Många "fallbeskrivningar" i populärpressen hör till denna kategori.

Anemi Låg hemoglobinvärde. Anemi kan definieras som hemoglobin under 110 g/l hos barn, under 120 g/l hos kvinnor och under 130 g/l hos män. Orsaken till anemi kan vara blödning, ökat sönderfall av röda blodkroppar (hemolys) eller försämrad produktion av hemoglobin och röda blodkroppar, t.ex. på grund av järnbrist eller vitaminbrist (B12-vitamin, Folsyra). En anemi, som beror på någon annan sjukdom, kallas sekundär anemi. En anemi som beror på njursjukdom kallas renal anemi. Om de röda blodkropparna är mindre än normalt kallas anemin mikrocytär, och orsaken är då oftast järnbrist. Ifall de röda blodkropparna är normalstora kallas anemin normocytär, och om de är stora kallas anemin makrocytär.

Anestesi Bedövning

Anestetika Bedövningsmedel

Aneurysm Utvidgning eller utbuktning av en artär

Aneurysma aortae abdominalis Ett aneurysm på bukaortan, oftast orsakad av arterioskleros och huvudsaklingen förkommande hos tobaksrökare. Om aneurysmet har en diameter på 5 centimeter eller större föreligger risk för att aneurysmet brister, spricker, vilket orsakar en akut livshotande blödning.

Angi-, Angio- (Pre) Blodkärls-

Angiectasi Utvidgade blodkärl

Angina abdominale Magsmärtor som uppstår på grund av arteriell insuffciens, t.ex. som en följd av svår arterioskleros, i buken.


Angiodysplasi i början av tjocktarmen
Angiodysplasi Onormalt utvidgade blodkärl som kan förekomma bl.a. i magtarmkanalen. Den vanligaste lokalisationen är caecum, blindtarmen, dvs den första delen av tjocktarmen. Förändringarna kan dock förekomma också i tunntarmen och magsäcken. Angiodysplasi kan förorsaka blödning med anemisering som följd. Små förändringar kan skötas endoskopiskt, vid utbredda förändringar blir man ibland tvungen att operativt avlägsna det afficierade tarmavsnittet.

Angiogenes (Ny-)bildning av blodkärl. En malign tumör orsakar ofta angiogenes i närheten av tumören, för att öka blodtillförseln till tumören.

Angiografi En röntgenundersökning av blodkärl. En angiografi görs t.ex. för att påvisa en förträngning av ett blodkärl eller för att visar avvikande blodkärl orsakade av en tumör.

Angiom Tumör utgående från blodkärl

Angiosarcom En typ av elakartade tumörer som utgår från ett blodkärls vägg.


Angulus
Angulus Gränsområdet mellan den övre delen av magsäcken, corpus, och den nedre delen, antrum, tyldigt synlig som ett veck på lilla kurvaturen. Typiska magsår är ofta lokaliserade till angulusregionen.

Anomali Avvikelse, missbildning

Anorexi Brist på eller förlust av aptit. Anorexi kan vara orsakad av en svår sjukdom, t.ex. cancer eller AIDS men den kan också ha psykisk bakgrund (anorexia nervosa).

Anorexia nervosa En sjukdom med svår aptitlöshet och därav beroende avmagring och andra symtom, oftast förekommande hos unga damer, och med en åtminstone delvis psykisk bakgrund.

Anosmia Försämrat luktsinne, avsaknad av luktsinne

Ant- (Pre) Mot, emot

Ante- (Pre) Före, innan, framför.

Anterior Framför liggande, motsats posterior

Anthrax Mjältbrand, en infektionssjukdom som orsakas av den sporbildande Bacillus anthracis-bakterien. Sjukdomen förekommer normalt hos bl.a. nötkreatur och lamm i Mellan-Amerika, bl.a. Haiti. Hos människan uppträder sjukdomen i tre former beroende på smittosättet: som hudinflammation, som lunginflammation och som magtarminflammation. Mjältbrand reagerar bra på antibiotikabehandling, bl.d. ciprofloxacin, förutsatt att behandlingen sätts in i ett tidigt skede. Profylaktisk antibiotikabehandling kan ges ifall av kännd exposition. Det finns ett vaccin mot sjukdomen, detta används dock endast i USA´s arme. Sjukdomen har nu väckt stort intresse eftersom de smittobärande sporerna kan användas - och har använts - som vapen i bioterrorism.

Anthrax intestinalis Tarmantrax, den form av mjältbrand där sjukdomen drabbar magtarmkanalen.

Anthrax pulmonum Lungantrax, den form av mjältbrand där sjukdomen drabbar luftvägarna och lungorna.

Anti- (Pre) Mot, emot

Anti-androgen terapi En behandling som minskar produktionen av manligt könshormon eller upphäver könshormonets verkan.

Antibiotikum En medicin som inverkar negativt på mikrober, och som därför används som behandling vid infektioner. Penicillin är ett typiskt antibiotikum.

Antidepressiv medicin En medicin, som används för att behandla depression.

Antiemetikum Benämning på en medicin som förhindrar eller lindrar illamående och uppkastningar.

Anti-HAV (Abbr) Antikroppar mot hepatit A virus

Anti-HBc (Abbr) Antikroppar mot hepatit B virus core-antigen

Anti-HBe (Abbr) Antikroppar mot hepatit B virus e-antigen

Anti-HBs (Abbr) Antikroppar mot hepatit B virus ytantigen (surface-antigen)

Anti-HCV (Abbr) Antikroppar mot hepatit C virus

Anti-HDV (Abbr) Antikroppar mot hepatit D virus

Anti-inflammatorisk "Mot inflammation". Många värkmediciner har en anti-inflammatorisk effekt, dvs. de lindrar en inflammation.

Antikoagulantia Antikoagulationsmedel, mediciner som används för att minska blodets benägenhet att koagulera, "bilda blodpropp".

Antikroppar Proteiner, äggviteämnen, som bildas av kroppens immunförsvar och som angriper främmande ämnen och infektiva organismer såsom bakterier och virus - och ibland kroppens egna vävander vid så kallade autoimmunsjukdomar.

Antimykotika Mediciner mot svampinfektion

Antipsykotika Mediciner som används vid behandling av svåra psykiska störningar, psykoser

Antireumatika Mediciner som används vid behandling av reumatiska sjukdomar

Antisekretorisk Faktor (AF) Ett äggviteämne som skyddar mot inflammation i tarmen och diarre. AF finns i modersmjölk och skyddar därmed det nyfödda barnet mot diarresjukdomar. Vissa specialframställda sädesprodukter stimulerar produktionen av AF hos djur och människa, vilket kan ha en betydelse vid behandling av magtarmsjukdomar.

Antrax Se Anthrax

Antraxkarbunkel Mjältbrandsböld, en hudlesion som ses vid hudaffektion av mjältbrand. Se Anthrax

Antrum ventriculiNedre halvan av ventrikeln, börjande vid angulus och slutande vid nedre magmunnen, pylorus.

Anus (lat) Ändtarmsöppningen

Anus imperforatum Se Analatresi

APAGE (Abbr) Asian-Pacific Association of Gastroenterology

APASL (Abbr) Asian-Pacific Association for the Study of the Liver

APDW (Abbr) Asia-Pacific Digestive Week

Apertura Öppning

Apex Spets

Aphthae tropicae Ett gammalt namn på sjukdomen tropisk sprue

Aplasi En medfödd avsaknad av ett organ eller en del av ett organ. Synonom: agenes

Aplastisk anemi Anemi som beror på att produktionen av röda blodkroppar drastiskt minskat eller upphört i benmärgen. Aplastisk anemi kan förekomma som en allvarlig biverkan till vissa mediciner.

Apoptos "Progammerad celldöd", en genetiskt betingad celldöd, som har en stor betydelse i många biologiska processer, t.ex. under forsterstadiet och under åldrandet. Flera mediciner utövar sin effekt genom att modifiera apoptosen, t.ex. cellgifter.

Appendicit Inflammation i blindtarmens bihang, ofta används den egentligen oriktiga termen "blindtarmsinflammation", trots att blindtarmen ej är inflammerad, endast bihanget.

Appendicitis acuta (lat) Akut blindtarmsinflammation

Appendix (Organ-)bihang

Appendix epiploica En fetthaltig bildning på tjocktarmens yttre yta.

Appendix vermiformisBlindtarmens maskformade bihang, det organ som är inflammerat vid en appendicit.

APSDE (Abbr) Asian-Pacific Society for Digestive Endoscopy


Aretaeus i en tavla av J Sambucus från 1500-talet
Aretaeus från Cappadocien En filosof och läkare från Cappadocien i det antika Grekland, som verkade under det andra århundradet efter Kristus. Aretaeus är den första som någonsin beskrivit den sjukdom vi nu känner som celiaki, och hans beskrvining av de symtom denna sjukdom orsakade är rätt adekvat. Han använde det grekiska ordet "koiliakos", vilket betyder tarmlidande, för detta tillstånd och ordet celiaki härstammar alltså från Aeretaus´ skrifter. Han beskrev också sockersjuka i sina skrifter, som finns bevarade översatta till latin och engelska.

Aretaeus En läkare som levde under det andra århundratet efter Kristus. Aretaeus var född i Grekland och verkade i Rom. På engelska kallas han oftast "Aretaeus of Cappadocia". Aretaeus är den första som i skrift beskrivit symtomen vid celiaki, bl.a. fettdiarre och avmagring. Ordet celiaki kommer från grekiska, "koiliakos", som betyder lidande i tarmen.

Argentaffina celler Celler som färgas av silversalter i histologiska preparat. Argentaffina celler finns i magtarmkanalens slemhinna och de så kallade carcinoida tumörerna utgår från dessa celler.

Argentaffinom En tumör som har sitt ursprung i de argentaffina cellerna. Ett vanligare namn för dessa är numera karcinoida tumörer

ARPANET Ett nätverk av datorer som startades i USA år 1969 och som utgör basen för det vi nu känner som Internet. ARPA är en förkortning av Advanced Research Projects Agency. se internet.

Arteria Artär

Arteria lienalis Mjältartären

Arteria mesenterica superior syndromet Ett syndrom vars orsak är att tolvfingertarmens tredje del är ihopklämd mellan arteria mesenterica superior och aortan (eller ryggraden). Sjukdomen orsakar en partiell förträngning av tolvfingertarmen, födan passerar det trånga stället med svårighet, och den del av tolvfingertarmen som ligger ovanom förträngningen blir utvidgad. De typiska symtomen är illamående, uppkastningar och avmagring. En röntgenundersökning av tunntarmen ger oftast diagnosen. Lindriga fall behandlas konservativt och viktökning brukar lindra besvären. Svåra fall kan kräva kirurgisk behandling. Sjukdomen är väldigt sällsynt. Synonym: Superior Mesenteric Artery Syndrome (SMAS), Wilkie´s syndrom.

Arteriell (Adj) Rörande artärerna

Arthritis rheumatoides Ledgångsreumatism

Artrit Inflammation i en led

ASA (Abbr) Acetosalicylsyra, "Aspirin"

Asacol (RTM) En receptbelagd medicin som innehåller mesalazin (5-ASA) och som används vid behandlingen av inflammatoriska tarmsjukdomar (ulcerös colit och Crohns sjukdom)

ASAT (Abbr) Aspartate aminotransferase, ett leverenzym. Förhöjda värden av ASAT ses vid många leversjukdomar, speciellt sådana som affekterar leverparenkymet. Förhöjda ASAT-värden ses också vid muskel- och hjärtsjukdomar, t.ex. akut hjärtinfarkt.

Copyright: Prof Md.Ibrarullah 
Dept of Surgical Gastroenterology
Hitech Medical College 
Bhubaneswar 751010. India
e- mail: m_ibrarullah@yahoo.co.in
Ascaris lumbricoides-mask i gallgången. Den nedre bilden visar masken på väg ut i tunntarmen från gallgången.
Ascariasis En inälvsmasksjukdom orsakad av Ascaris lumbricoides, spolmask. Detta är värdens vanligaste masksjukdom, mest förekommande i tropikerna men hittas nog också i vårt land. Sannolikt bär över en miljard människor denna mask, som orsakar uppskattningsvis 20.000 dödsfall per år. Masken kan vara över 30 cm lång och 2-6 mm bred. Maskäggen utsöndras ur kroppen via avföringen och kan leva i marken i flera år. Då en människa smittas (t.ex då hon äter smutsiga grönsaker eller sallad) utvecklas larver ur äggen i tunntarmen, dessa förs sedan via blodomloppet till lungorna, och kommer sedan (då patienten hostar) till svalget, för att igen sväljas ner. Larverna utvecklas sedan till maskar, som efter 2-3 månader börjar producera ägg, upp till 200.000 ägg per dag. Spolmask i tunntarmen orsakar inte mycket besvär, men om antalet är rikligt kan de ge magbesvär och avmagring. Masken kan söka sig till gallgången eller bukspottskörtelgången och kan då orsaka svåra inflammationer. Sjukdomen behandlas med medicin, de oftast använda medicinerna är mebendazol och piperatsin. Hygien är den viktigaste förebyggande metoden.

Ascaris lumbricoides Spolmask, en metmaskliknande inälvsmask.

ASGE (Abbr) American Society for Gastrointestinal Endoscopy

ASNEMGE (Abbr) Association des Sociétés Nationales Européennes et Mediterranéennes de Gastroentérologie (Association of National European and Mediterranean Societies of Gastroenterology)

Aspirat Vätska som med en nål sugits ut t.ex. från en cysta, vätskefylld hålighet

Aspirin Se Acetosalicylsyra

Asplenia (lat) Avsaknad av mjälte

Askites En onormal ansamling av vätska i bukhålan. Askites beror oftast på leversjukdom, t.ex. levercirrhos, man också andra sjukdomar i buken, t.ex. cancer eller tuberkulos, kan orsaka askites.

Asteni Kraftlöshet, svaghet

Astenisk Kraftlös, svag


Astrovirus, elektronmikroskop-bild
Astrovirus Ett litet runt RNA-virus, som orsakar diarresjukdom hos små barn. Detta virus smittar från människa till människa oftast som kontaktsmitta, men kan också sprida sig via föda. Inkubationstiden är 1 - 2 dygn och typiska symtom vid infektion är diarre, uppkastningar och feber. Ingen specifik behandling finns men sjukdomen går över av sig själv. Smittospridningen kan förhindras genom en god hygien. (Bild: F.P Williams, U.S. EPA)

Asymtomatisk Utan symtom, ej symtomgivande. Många patienter är asymtomatiska i en sjukdoms tidiga skede.

Ateroskleros Åderförkalkning

Atopi Anlag för allergiska besvär

Atrofi Förtvining

Atypisk Ovanlig, avvikande från det normala. En sjukdom kan t.ex. ha atypiska symtom.

Au-antigen Australia-antigen, ett tidigare använt namn på B-hepatitvirus.


Auenbrugger, Josef Leopold (1722-1809)
Auenbrugger, Josef Leopold (1722-1809) En läkare från Österrika som utvecklat perkussionen, knackningen, som medicinsk undersökningsmetod. Vid denna knackar man med fingarna på olika delar av kroppen, och på basen att det ljud som uppstår kan man dra slutsatser om vävnaden under huden är luftfylld eller solid. T.ex leverns storlek kan snabbt uppskattas med denna metod. Auenbrugger är också mannen bakom Auenbruggers symtom, se nedan.

Auenbrugger´s symtom Svullnad i epigastriet hos en patient med perikardit. Detta symtom kan felaktigt ge intryck av att patientens sjukdom i själva verket ligger i buken.

Auskultation Avlyssnande av ljud från de inre organen, t.ex. hjärta och lungor, oftast med användande av stetoskop. Vid auskultation av buken hör man ljud som uppstår pga tarmverksamheten och eventuella biljud, susningar, från bukens blodkärl.

Auto- (pre) Själv, t.ex. autonom, självständig.

Autoimmun sjukdom En sjukdom, där kroppens försvarssystem, immunförsvar, uppfattar kroppens egen vävnad som främmande, och försöker skada denna egna vävnad. Många sjukdomar är autoimmuna, t.ex. ledgångsreumatism, primär biliär cirrhos.

Avena sativa Havre, ett av våra viktigaste sädesslag.

Axial Belägen i kroppens centrallinje


Gastrolab Slide-Shows


Kartor och satellitbilder över alla viktiga konferensstäder


21 november, 2011